Informatie en advies? Bel: 076-542 36 55

Informatie en advies? Bel: 076-542 36 55

 

Schoongrondverklaring

U heeft een bouwkavel op het oog waar u beiden graag een huis op wilt laten bouwen. Dat is een mooie eerste stap in het volledige proces van het laten bouwen van een huis. Belangrijk is echter wel dat u rekening houdt met een aantal zaken. Een van die zaken is een schoongrondverklaring.

In dit artikel leggen we u uit welke zaken essentieel zijn bij het verkrijgen van een dergelijke verklaring, welke kosten er eventueel aan verbonden zitten en wat de verantwoordelijkheden zijn van zowel de koper als de verkoper.

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat de grond waarop u wilt gaan laten bouwen niet verontreinigd is. In de leidraad bodemsanering’ staat precies vermeld welke stoffen dit zijn.

Een schone grond verklaring wordt tegenwoordig ook wel in 1 adem genoemd met ‘verkennend bodemonderzoek’ of ‘partijkeuring’. Partijkeuring  wordt ook wel AP04 genoemd. Er dient grond afgegraven te worden als u een huis wilt laten bouwen met een kelder eronder.  

Als er begonnen wordt met bouwen, dan moet de grond ook ‘bouwrijp’ zijn. Hierbij wordt het maaiveld bewerkt. De grond kan bijvoorbeeld worden opgehoogd tijdens deze werkzaamheden.

 

 schoongrond verklaring

 

Wanneer heb je een schoongrondverklaring nodig?

Je hebt een schoongrondverklaring nodig als je een huis of een stuk grond wilt kopen. Als koper heb je een zogenoemde ‘onderzoeksplicht’.

De verkoper en de makelaar hebben een ‘mededelingsplicht’. Dat houdt in dat zowel de verkoper als de makelaar verplicht zijn om de nieuwe koper/eigenaar te informeren als de bodem waarop gebouwd gaat worden vervuild is.

 

Bouwjaar woning belangrijk bij bodemonderzoek

  • Is uw huis gebouwd na 1992?
  • Of heeft u een gesubsidieerd huis dat na 1987 is gebouwd?

In dat geval dient er een schoongrondverklaring bij de gemeente te liggen. Als deze verklaring inderdaad bij de gemeente aanwezig is, dan is een verder onderzoek niet nodig.

  • Is het huis voor 1992 (of 1987 voor subsidiewoningen) gebouwd?

In dat geval moet er onderzocht worden of het terrein sporen van vervuiling bevat. Historisch onderzoek is nodig wanneer niet bekend is of er op de locatie al onderzoek verricht is.

 

 bodemsanerings onderzoek

Wie zijn er verantwoordelijk voor beleid rondom bodemsanering? 

  • Provincies of grote gemeenten!

Deze twee partijen worden ook wel ‘bevoegd gezag’ genoemd. Er wordt elk jaar een programma opgesteld met daarin de locaties waar bodemonderzoek op de planning staan, waar bodemonderzoeken plaats hebben gevonden en waar een grote mate van bodemvervuiling aanwezig is.

De partijen zijn verplicht inzag te geven in een dergelijk bodemsaneringsprogramma. Krijgt u geen inzage in dit programma? Dan mag er een beroep gedaan worden op de Wet Openbaarheid van Bestuur .

Deze wet verplicht inzage in een dergelijk programma voor alle burgers.

Wanneer uit historisch onderzoek blijkt dat de bodem niet vervuild is of er geen enkele aanwijzing is dat de bodem vervuild zou zijn, dan heeft u als koper aan uw plicht voldaan. Belangrijk is dat u dit onderzoek opneemt in het koopcontract.

 

Wat zijn de kosten van een schoongrondverklaring?

De kosten van een schone grond verklaring is afhankelijk van de grootte van het perceel. De gemiddelde kosten voor een bodemonderzoek bedragen ongeveer 800,- euro. Dit bedrag dient betaald te worden door de koper of verkoper. De kosten voor dit onderzoek kunnen helaas niet worden verhaald op de ‘vervuiler’ zelf, omdat niet direct kan achterhaald worden wie verantwoordelijk is voor de vervuilde grond.

U mag in onderling overleg met de koper of verkoper besluiten hoe en door wie dit bedrag dient te worden betaald. Vragen met betrekking tot dit onderwerp mag u altijd stellen aan aan een makelaar, daarnaast kunt u eventueel ook terecht bij een notaris als u wilt weten wat er wel en niet moet worden opgenomen in het koopcontract.

Als de regelingen die getroffen zijn niet goed genoeg zijn dicht getimmerd en later blijkt dat dat de grond verontreinigd is, dan kan het voorkomen dat de nieuwe eigenaar de sanering zal moeten betalen.

 

Is een schoongrondverklaring verplicht?

Je bent als verkoper niet verplicht om schoongrondverklaring af te geven. Ook aan een bodemonderzoek hoef je niet mee te werken.

Als een koper hierna vraagt, heb je als verkoper dus wel een mededelingsplicht om de koper te attenderen op mogelijke gebreken. Als de verkoper weet van de bodemvervuiling dan is hij/zij verplicht dit te melden aan de koper, dat hoeft echter niet door middel van een schoongrondverklaring.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This